(+995 422) 24 22 22
1152
ზარის შეკვეთა
English
ონლაინ სერვისები
მომხმარებლის კაბინეტი
წერილობითი განაცხადის ფორმა
წყალმომარაგების სისტემაზე ერთი ახალი მომხმარებლის მიერთების განაცხადი
წყალმომარაგების სისტემაზე მიერთება გამრიცხველიანებასთან ერთად
განაცხადი მრიცხველების მონტაჟზე
განაცხადი წყალმომარაგების მოცულობის გაზრდის შესახებ
დავალიანების გადანაწილების მოთხოვნის განაცხადი
მაიდენტიფიცირებელი მონაცემების განახლების განაცხადი
განაცხადი აბონენტის გაყოფის შესახებ