(+995 422) 24 22 22
1152
ზარის შეკვეთა
English
ტარიფები

ქ.ბათუმის ტერიტორიაზე წყალმომარაგებისა და წყალარინების მომსახურების ტარიფები რეგულირდება ქალაქ ბათუმის საკრებულოს 2006 წლის "ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ" საქართველოს ორგანული კანონის მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის "მ" ქვეპუნქტის დადგენილებით

მომხმარებლის ჯგუფი დარიცხვა წყალი წყალარინება სულ
საყოფაცხოვრებო სულადობით თვეში ლარი/სული 0,82364 1,80186 2,62550
საყოფაცხოვრებო გამრიცხველიანებული ლარი/მ3 0.1593 0.35046 0.50976
არასაყოფაცხოვრებო ობიექტები ლარი/მ3 1,6815 4,08398 5,76548

ახალი მომხმარებლის წყალმომარაგების და წყალარინების ქსელზე, ასევე აღრიცხვის კვანძის მოწყობისა და შეჭრის საფასური და ვადები განისაზღვრება საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის #32 დადგენილებით

1. ახალი მომხმარებლის წყალმომარაგების სისტემაზე მიერთების ვადები და საფასური:

ა) მისაერთებელი ობიექტის კუთვნილი ტერიტორიიდან – შესაბამის წყალმომარაგების სისტემამდე 0-დან - 100 მეტრი რადიუსის შემთხვევაში:

დიამეტრი (მმ) ახალი მომხმარებლის მიერთების საფასური ახალი მომხმარებლის მიერთების ვადა
წყალი წყალარინება თვითმმართველი ქალაქი სხვა მუნიციპალიტეტი თვითმმართველი ქალაქი სხვა მუნიციპალიტეტი
წყალი წყალარინება წყალი წყალარინება წყალი წყალარინება წყალი წყალარინება
0-20 0-100 500 1000 400 800 40 40 50 50
20-25 0 - 100 800 2000 700 1500 50 50 60 60
25-32 2000 1200 50 50
32-40 100-150 2500 7000 1800 5000 60 60 70 70
40-50 3000 2200 60 70
50-63 4000 3000 60 70
63-75 5500 4000 60 70
75-90 150-200 7000 15000 5500 10000 70 70 80 80
90-110 9000 7000 70 80
110-125 11000 9000 70 80
125-140 15000 12000 70 80
140-160 20000 15000 70 80

ბ) მისაერთებელი ობიექტის კუთვნილი ტერიტორიიდან - შესაბამის წყალმომარაგების სისტემამდე 100-დან – 200 მეტრის რადიუსის შემთხვევაში:

დიამეტრი (მმ) ახალი მომხმარებლის მიერთების საფასური ახალი მომხმარებლის მიერთების ვადა
წყალი წყალარინება თვითმმართველი ქალაქი სხვა მუნიციპალიტეტი თვითმმართველი ქალაქი სხვა მუნიციპალიტეტი
წყალი წყალარინება წყალი წყალარინება წყალი წყალარინება წყალი წყალარინება
0-20 0-100 3000 5000 1500 2000 60 60 70 70
20-25 0 - 100 5000 6000 2500 4000 70 70 80 80
25-32 7000 4000 70 80
32-40 100-150 10000 20000 7000 15000 80 80 90 90
40-50 12000 9000 80 90
50-63 15000 12000 80 90
63-75 18000 15000 80 90
75-90 150-200 22000 35000 17000 25000 90 90 100 100
90-110 25000 19000 90 100
110-125 28000 22000 90 100
125-140 35000 25000 90 100
140-160 40000 30000 90 100

გ) ერთობლივად ორი ან ორზე მეტი ახალი მომხმარებლის მიერთების მოთხოვნისას (მათ შორის, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის შემთხვევაში), ახალი მომხმარებლის წყალმომარაგების ქსელზე მიერთების საფასური განისაზღვრება ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ან „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ საფასურზე თითოეული ახალი მომხმარებლისთვის აღრიცხვის კვანძის მოწყობის საფასურის – 100 ლარის დამატებით.“.

მშენებლობის ტექნიკური ზედამხედველობის, აღრიცხვის კვანძის მოწყობისა და შეჭრის საფასური

ა) სასმელი წყლის წყალმომარაგების სისტემაზე მიერთების შემთხვევაში:

მილის დიამეტრი ვადა საფასური
0-20 15 150
20-25 15 250
25-32 15 300
32-40 20 400
40-50 20 1200
350-63 20 1500
63-75 20 2000
75-90 25 2500
90-110 25 2700
110-125 25 3000
125-140 25 3500
140-160 25 4000
160+ 30 4500

ბ) წყალარინების სისტემაზე მიერთების შემთხვევაში:

მილის დიამეტრი ვადა საფასური
0-100 10 200
100-150 10 400
150-200 10 600
200-250 15 800
250-300 15 1000
300+ 20 1500