(+995 422) 24 22 22
1152
ზარის შეკვეთა
English
ტარიფები

ქ.ბათუმის ტერიტორიაზე წყალმომარაგებისა და წყალარინების მომსახურების ტარიფები რეგულირდება საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2023 წლის 28 დეკემბრის №79  დადგენილებით

მომხმარებლის ჯგუფი დარიცხვა წყალი წყალარინება სულ
საყოფაცხოვრებო სულადობით თვეში ლარი/სული 1.50214 1.12336 2.6255
საყოფაცხოვრებო გამრიცხველიანებული ლარი/მ3 0.29618 0.22184 0.51802
არასაყოფაცხოვრებო ობიექტები ლარი/მ3 3.34058 2.52874 5.86932

ახალი მომხმარებლის წყალმომარაგების და წყალარინების ქსელზე, ასევე აღრიცხვის კვანძის მოწყობისა და შეჭრის საფასური და ვადები განისაზღვრება საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2023 წლის 28 დეკემბრის №79  დადგენილებით

1. ახალი მომხმარებლის წყალმომარაგების სისტემაზე მიერთების ვადები და საფასური:

ა) მისაერთებელი ობიექტის კუთვნილი ტერიტორიიდან – შესაბამის წყალმომარაგების სისტემამდე 0-დან - 100 მეტრი რადიუსის შემთხვევაში:

დიამეტრი (მმ) ახალი მომხმარებლის მიერთების საფასური ახალი მომხმარებლის მიერთების ვადა
წყალი წყალარინება თვითმმართველი ქალაქი სხვა მუნიციპალიტეტი თვითმმართველი ქალაქი სხვა მუნიციპალიტეტი
წყალი წყალარინება წყალი წყალარინება წყალი წყალარინება წყალი წყალარინება
0-20 0-100 1000 1500 400 800 40 40 50 50
20-25 0 - 100 2500 5000 700 1500 50 50 60 60
25-32 5000 1200 50 50
32-40 100-150 10000 20000 1800 5000 60 60 70 70
40-50 15000 2200 60 70
50-63 20000 3000 60 70
63-75 25000 4000 60 70
75-90 150-200 30000 50000 5500 10000 70 70 80 80
90-110 35000 7000 70 80
110-125 40000 9000 70 80
125-140 45000 12000 70 80
140-160 50000 15000 70 80

ბ) მისაერთებელი ობიექტის კუთვნილი ტერიტორიიდან - შესაბამის წყალმომარაგების სისტემამდე 100-დან – 200 მეტრის რადიუსის შემთხვევაში:

დიამეტრი (მმ) ახალი მომხმარებლის მიერთების საფასური ახალი მომხმარებლის მიერთების ვადა
წყალი წყალარინება თვითმმართველი ქალაქი სხვა მუნიციპალიტეტი თვითმმართველი ქალაქი სხვა მუნიციპალიტეტი
წყალი წყალარინება წყალი წყალარინება წყალი წყალარინება წყალი წყალარინება
0-20 0-100 5000 7000 1500 2000 60 60 70 70
20-25 0 - 100 10000 10000 2500 4000 70 70 80 80
25-32 15000 4000 70 80
32-40 100-150 20000 30000 7000 15000 80 80 90 90
40-50 25000 9000 80 90
50-63 30000 12000 80 90
63-75 35000 15000 80 90
75-90 150-200 40000 60000 17000 25000 90 90 100 100
90-110 45000 19000 90 100
110-125 50000 22000 90 100
125-140 55000 25000 90 100
140-160 60000 30000 90 100

გ) ერთობლივად ორი ან ორზე მეტი ახალი მომხმარებლის მიერთების მოთხოვნისას (მათ შორის, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის შემთხვევაში), ახალი მომხმარებლის წყალმომარაგების ქსელზე მიერთების საფასური განისაზღვრება ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ან „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ საფასურზე თითოეული ახალი მომხმარებლისთვის აღრიცხვის კვანძის მოწყობის საფასურის – 100 ლარის დამატებით.“.

მშენებლობის ტექნიკური ზედამხედველობის, აღრიცხვის კვანძის მოწყობისა და შეჭრის საფასური

ა) სასმელი წყლის წყალმომარაგების სისტემაზე მიერთების შემთხვევაში:

მილის დიამეტრი ვადა საფასური

მრავალფუნქციური ელექტრონული მრიცხველის

მოწყობის შემთხვევაში

0-20 15 150 350
20-25 15 250 450
25-32 15 300 650
32-40 20 400 850
40-50 20 1200 5250
350-63 20 1500 8400
63-75 20 2000 9450
75-90 25 2500 10500
90-110 25 2700 11550
110-125 25 3000 12600
125-140 25 3500 13650
140-160 25 4000 14700
160+ 30 4500 15750

ბ) წყალარინების სისტემაზე მიერთების შემთხვევაში:

მილის დიამეტრი ვადა საფასური
0-100 10 200
100-150 10 400
150-200 10 600
200-250 15 800
250-300 15 1000
300+ 20 1500

 

მრავალფუნქციური ელექტრონული მრიცხველის მოწყობის ვადები და საფასური

მილის დიამეტრი ვადა საფასური
0-20 15 300
20-25 15 400
25-32 15 600
32-40 20 800
40-50 20 5000
50-63 20 8000
63-75 20 9000
75-90 20 10000
90-110 20 11000
110-125 20 12000
124-140 20 13000
140-160 20 14000
160+ 20 15000