(+995 422) 24 22 22
1152
ზარის შეკვეთა
English
დაგეგმილი სამუშაოები
მიმდინარე სამუშაოები
თარიღისამუშაოარეალი
2021-11-13სატესტო ჩანაწერი გეგმიური წყალისატესტო მისამართი
2021-11-13სატესტო ჩანაწერი გეგმიური წყალარინებასატესტო მისამართი
2021-11-13სატესტო ჩანაწერი გეგმიური მონიტორინგისატესტო მისამართი
2021-11-13სატესტო ჩანაწერი სატუმბი სადგურებისატესტო მისამართი 1
2021-11-13სატესტო ჩანაწერი გეგმიური წყალმომარაგებასატესტო მისამართი
2021-11-13სატესტო ჩანაწერი გეგმიური წყალმომარაგებასატესტო მისამართი
2021-11-13სატესტო ჩანაწერი გეგმიური წყალმომარაგებასატესტო მისამართი