(+995 422) 24 22 22
1152
ზარის შეკვეთა
ქართული
  • No items available
გონიოში განხორციელდა წყალარინების სატუმბი სადგურისა და ქსელის გარეცხვითი სამუშაოები
18.08.2022

გონიოში მიმდინარეობს ღია სანიაღვრე არხის გაწმენდითი სამუშაოები
17.08.2022

შპს ,,ბათუმის წყალი“-ს ქიმიურ-ბაქტერიოლოგიური ლაბორატორია უწყვეტ რეჟიმში აწარმოებს სასმელი წყლის მონიტორინგს
12.08.2022

შპს ,,ბათუმის წყალი“-ს ქიმიურ-ბაქტერიოლოგიური ლაბორატორია უწყვეტ რეჟიმში აწარმოებს სასმელი წყლის ტექნიკური რეგლამენტებით დადგენილ მაჩვენებლებთან შესაბამისობის კონტროლსა და მონიტორინგს - წყალმომარაგების სათავე ნაგებობებზე, წყალმომარაგების რეზერვუარებში, ქალაქის წყალსადენის ქსელში, საზოგადოების თავშეყრის ადგილებში, შადრევნებზე, ჩიხურ მონაკვეთებში, სანაპირო ზოლზე არსებულ ობიექტებზე.

,,ბათუმის წყალი“ წყალაღების წერტილებიდან მოპოვებული ნედლი წყლის ანალიზს ახორციელებს ზედაპირული წყლების ტექნიკური რეგლამენტის შესაბამისად როგორც ქიმიურ, ასევე მიკრობიოლოგიურ მაჩვენებლებზე. ზედაპირული წყლებიდან მოპოვებული ნედლი წყალი სასმელ წყლამდე დასაყვანად უწყვეტად გადის ტექნილოგიური დამუშავების სრულ ციკლს: დალექვას, პირველად დაქლორვას, ფილტრაციას, მეორად დაქლორვას და ლაბორატორიული შემოწმების შემდეგ გადადის წყალგაყვანილობის სისტემაში.

წყლის დაქლორვის პროცესის უსაფრთხო სისტემაზე გადაყვანის მიზნით შპს ,,ბათუმის წყალმა“ გაზი ქლორი, თხევადი ნატრიუმის ჰიპოქლორიტით შეცვალა, რომლის წარმოება ადგილზე სათავე ნაგებობებსა თუ რეზერვუარებში ხდება.

ბათუმში სასმელი წყლის ხარისხი უსაფრთხოა და სრულად შეესაბამება ,,სასმელი წყლის ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ მოთხოვნებს.

,,ბათუმის წყალი“-ს ქიმიურ-ბაქტერიოლოგიური ლაბორატორია ტექნიკური აღჭურვილობისა და თანამედროვე მეთოდებზე ორიენტირების თვალსაზრისით, ერთ -ერთი საუკეთესოა საქართველოში. ლაბორატორიული შემოწმება ხორციელდება სსტ ისო/იეკ 17025:2018 სტანდარტის შესაბამისად აკრედიტირებულ ლაბორატორიაში, სადაც სხვა მეთოდებთან ერთად, დანერგილია ქიმიური (HACH lange) და მიკრობიოლოგიური (IDEXX) მეთოდები, რომელიც საშუალებას გვაძლევს უმოკლეს ვადაში დავდოთ ინფორმაცია წყლის ხარისხის შესახებ. ინფორმაცია სასმელი წყლის ხარისხის შესახებ სრულიად გამჭირვალეა და საზოგადოებას მედიის საშუალებით პერმანენტულად ვაწვდით.

ბათუმის მერი არჩილ ჩიქოვანი გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში, ქალაქ როსტოკში სამუშაო ვიზიტით იმყოფება.
11.08.2022

არჩილ ჩიქოვანი • Archil Chikovani - ვიზიტის ფარგლებში, ვეწვიეთ როსტოკის ინდუსტრიულ ზონას. აღსანიშნავია, რომ ბათუმში სამრეწველო ზონის განვითარება აქტიურად მიმდინარეობს. ამ მიმართულებით ჩვენ აუცილებლად გავიზიარებთ ევროპულ გამოცდილებას, რაც მნიშვნელოვანია ჩვენი ქალაქისთავის.

ასევე, შეხვედრა გაიმართა როსტოკის წყლის კომპანიებთან. გავეცანით ქალაქის წყლის მიწოდების სისტემასა და აღნიშნული მიმართულებით ინფრასტრუქტურის განვითარების სპეციფიკას.

ვიზიტის ფარგლებში, დაგეგმილია ორ ქალაქს შორის ურთიერთობების გაღრმავებისა და განმტკიცების შეთანხმების გაფორმება.

ადლიის წყალარინების გამწმენდ ნაგებობაზე საბოლოო სალექარების გაწმენდითი სამუშაოები განხორციელდა.
10.08.2022

ყოვ¬ელდღიურად გამწმენდ ნაგებობაში 60 000 მ3 წყალი შემოედინება, რომლის გაწმენდა ეტაპობრივად, რამდენიმე ფაზას გადის. გაწმენდილი წყალი ზღვაში, სატუმბი სადგურის მეშვეობით, 1კმ და 100 მეტრის მანძილზე, 40 მეტრ სიღრმეში ჩაედინება. გაწმენდილი წყლის ყოველდღიურ მონიტორინგს ადლიის წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის ლაბორატორია, ევროკავშირის სტანდარტის – ზღვაში ჩასაშვები გაწმენდილი წყლის ზღვრული ნორმების თანახმად აწარმოებს.