• ქართული
 • English
 •  
  კანონმდებლობა
  საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია
     #13 დადგენილება "მომსახურების კომერციული ხარისხის წესების" შესახებ
  2016 წლის 25 ივლისი
  საქართველოს მთავრობა
     #58 დადგენილება "სასმელი წყლის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების" შესახებ
  2014 წლის 15 იანვარი
  საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია
     „სასმელი წყლის მიწოდებისა და მოხმარების წესების“ დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 26 ნოემბრის №32 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
  2020 წლის 24 იანვარი
  შპს "ბათუმის წყალი"
     კომპანიის წესდება
  2016 წლის 27 აგვისტო
  შპს "ბათუმის წყალი"
     სანიტარული დაცვის ზონები
  2018 წლის 27 აგვისტო
  საქართველოს მთავრობა
     ტექნიკური რეგლამენტი – ცენტრალიზებული და ადგილობრივი წყალმომარაგების სასმელ-სამეურნეო წყლის ქლორით გაუსნებოვნებისა და წყალსადენის ნაგებობების დეზინფექციის სანიტარიული წესების დამტკიცების შესახებ
  2014 წლის 15 იანვარი
  საქართველოს მთავრობა
     სასმელი წყლის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ
  2014 წლის 15 იანვარი
  საქართველოს მთავრობა
     ტექნიკური რეგლამენტის - „წყლის სინჯის აღების სანიტარიული წესების“ დამტკიცების შესახებ
  2014 წლის 3 იანვარი
  საქართველოს მთავრობა
     ტექნიკური რეგლამენტი წყალარინების (საკანალიზაციო) სისტემაში ჩამდინარე წყლის ჩაშვებისა და მიღების პირობები და დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები ნორმები
  2018 წლის 20 აგვისტო
  სსიპ "აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი"
     შპს "ბათუმის წყალის" საგამოცდო ლაბორატორიის აკრედიტაციის მოწმობა GAC-TL-0244
  2019 წლის 20 მაისი